Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle

Karhun-tappo

Uusi Suometar 29.9.1873

kuva lehtijutusta

Kirjoitus on kopioitu Helsingin yliopiston historiallisen sanomalehtikirjaston sivulta.
Alla olevan koko lehtijutun nykyaikaisilla kirjaimilla kirjoittaminen sivuston ylläpitäjän toimesta.

- Karhun=tappo. Kajaanista kirj. O. W.
S:lle: Wiime kesänä heinäkuussa raiwosi tässä ja
osaksi Paltamon seurakunnassa metsänkuningas, kaa=
taen monta lehmää ja joukottain lampaita. Tänä
kesänä läksi ukko taas käwelemään wanhoja wirka=
teitään, kaataen pari lehmää Mieslahden kylästä,
Paltamon seurakuntaa, josta tuli Kajaanin kirkon
alueelle Leihunwaaran talon likeisyyteen ja kaatoi
mainitusta talosta yhden lehmän 26 p. wiime elo=
kuussa. 28 p. illalla kaatoi se taas yhden sonnin
Loikkala nimisestä talosta Jormuanlahden rannalla.
Tämän työn tehtyäpä alettiinki ukkoa jo todenteolla
hengeltä wainota. Edellämainitun Leihunwaaran
talon poika R. Lewoska meni talonpoika U. Rim=
piläisen luokse pitämään tuumaa, miten otso hen=
giltä saataisiin. Tehtiin talas, johon Rimpiläinen
yksin jäi wahtimaan. 30 päiwän illalla, heti au=
ringon laskettua, tuli ukko ruokapaikkaansa katso=
maan. Silloinpa lähätti Rimpiläinen äijää kohti
talaaltansa tussarin kuulan, joka, rinnasta läpimen=
nen, nousi ylös hartioista läheltä selkärankaa, jät=
täen jälkeensä peukalonpään mentäwän reijän läpi
ruumiin. Siitä ukko karjasi niin, että wuoret was=
taan tärähteliwät; henkitoreissa hyökkäsi se käsiksi
haaskaansa, ehkä luulen sitä pahantekijäkseen, ja
otti sen syliinsä, waan alkoi heti waipua syrjään,
josta ei enempää noussut. 31 p. tuli Rimpiläi=
nen Kajaanista hakemaan peijais-warusteita met=
sänkuninkaalle. Sen ilosanoman kuultua ajoi Ka=
jaanista ja muualta herroja ja talonpoikia Rim=
piläisen kotiin otusta katsomaan. Siinä tilaisuu=
dessa otettiin muutamia punssi= ja totilasia. Pi=
tipä eräs wierasten joukossa olewa wanhus lyhy=
käisen, siewän puheenki, toiwottaen eteenkipäin on=
nea tälle nuorelle metsämiehelle. Seuraawana aa=
muna kuletettiin tämä urospuoleinen täysi=kokoinen
otus Kajaaniin, jossa siltä heti turkki selästä riis-
tettiin. Turkista maksoi apteekari Lövenmark 72
m. Koko otus painoi 23 leiw. 12 naulaa.

 Hakemisto  Takaisin historiaa alkusivulle